Data – som kunnskap – er bra alene men bedre delt!

Felles prinsipper for mer sammenhengende digitale løsninger i helse og omsorg.

Det Norske InteroperabilitetsCharteret.

Et leverandørdrevet initiativ for å fremme interoperabilitet og samhandling i den norske e-helsesektoren med mål om å:

 1. Skape relasjoner og tillit mellom leverandører
 2. Etablere gode samarbeid på tvers av leverandørene og sektoren
 3. Synliggjøre vilje og handlingskraft fra leverandørene på interoperabilitetsfeltet
 4. Danne et forum for erfaringsutveksling, kompetanseheving og diskusjon, samt et felles kontaktpunkt ut mot resten av sektoren
 5. Identifisere prosjekter/områder hvor vi kan praktisere og demonstrere interoperabilitet i praksis

FELLES PRINSIPPER OM ÅPENHET

For å nå disse målene og denne visjonen, legger vi til grunn et sett felles åpenhetsprinsipper for å understøtte utviklingen av våre produkter og tjenester over tid, samt for å raskere kunne realisere nærliggende muligheter sammen med våre kunder:

Åpent, konkurrerende økosystem.

 • Åpenhetsprinsippene starter med og bygger på en villighet fra enkeltleverandørene til å inngå i et samhandlende økosystem på kundens premisser; Å gi kunden frihet til å velge selv, å prioritere bruk av nasjonale fellesløsninger der slike finnes, samt å unngå bevisste lock-in-situasjoner for kunden teknisk eller avtalemessig.
 • Som leverandører av sentrale arbeidsverktøy til sektoren moderniserer vi våre løsninger i en åpen og nær dialog med våre respektive kunder. 
 • Våre løsningsvalg skal understøtte sektoren sitt behov for raske endringer ved endrede tjenstlige behov, men dette skal ikke være til hinder for god interoperabilitet.

Åpne grensesnitt.

 • Enkel og effektiv tilgjengelighet til korrekt og relevant informasjon gjennom standardiserte datagrensesnitt skal legges som arkitekturføringer for løsningene våre. Denne tilgangen skal ikke begrenses av valgt fysisk datalagrings- eller driftsmodell.
 • Vi prioriterer internasjonale og nasjonale standarder for interoperabilitet for å gi gode pasientforløp og økt tilpasningsevne for våre kunder.
 • Det skal være en lav terskel og lite byråkrati for dataansvarlige til å dele sine helseopplysninger med annet helsepersonell eller pasienten selv.
 • Det skal være lav terskel og få hindre for våre kunder eller tredjepartsleverandører i å utnytte datagrensesnittene til å verdiøke de digitale løsningene – gitt akseptable kommersielle premisser.

Åpen, tillitsvekkende og transparent databehandling.

 • Våre løsningsvalg skal sette kundene våre i stand til å ivareta et komplekst personvernregelverk på en god måte. Dette gir oss felles føringer for hvordan vi håndterer informasjons-sikkerhet – og vi benytter nasjonale fellestjenester for å bevare innbyggers tillit til databehandling på tvers av aktører.
 • Innbyggere skal oppleve åpenhet i form av transparent dataforvaltning ved å få tilgang til å se hvilke helse- og omsorgspersonell som har hatt innsyn i deres data, noe som vil bidra til at de er trygge på at deres helseopplysninger behandles på en forsvarlig måte. 

Åpenhet for gjenbruk av data.

 • Tilgang til data skal inkludere gode muligheter for sekundærbruk av data – blant annet i applikasjoner for å oppnå bedret ressursstyring, økt automatisering, bedret folkehelse, reduserte ulikheter eller akselerert innovasjon og forskning i sektoren. 
 • Våre kunder skal kunne ivareta og bygge på tidligere foretatte investeringer. 
 • Vi skal ikke legge restriksjoner eller praktiske hindringer i veien for gjenbruk av data fra våre løsninger – og vi skal også løpende søke å ivareta semantisk og teknisk standardisering for å understøtte slike gjenbruksmuligheter.

VI STÅR BAK INITITIVET OG FØLGER DISSE PRINSIPPENE:

VI STØTTER DISSE PRINSIPPENE:
Vi stiller oss bak visjonen og åpenhetsprinsippene beskrevet i charter’et.

Interessert i mer informasjon? Meld din interesse her.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn